Memahami Nilai-nilai yang Terkandung dalam Sila-sila Pancasila

Pancasila

Pancasila

 1. Ketuhanan yang Maha Esa
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 3. Persatuan Indonesia
 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Mari bersama memahami nilai-nilai yang terkadung dalam sila-sila diatas
 1. Ketuhanan yang Maha Esa
  Nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Ketuhanan yang Maha Esa” terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai tersebut antara lain Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, toleransi, kebiasaan beribadah, penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan dan kerja sama antarumat beragama.

  Contoh perilaku/sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama:

  • Beribadah
  • Menghormati teman lain yang beragama berbeda

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Nilai-nilai yang terkandung dalam sila “Kemanusian yang Adil dan Beradab” antara lain pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.

Contoh perilaku/sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila kedua:

 • Menghargai teman yang berlain agama
 • Bersikap dan berkata sopan pada semua teman


3. Persatuan Indonesia

 • Negara Kesatuan Republik Indonesia
 • Cinta perdamaian dan persatuan
 • Tidak egosentris

4.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

 • Mendahulukan kepentingan umum dan tujuan Bersama
 • Cinta permusyawaratan dan demokrasi
 • Bijaksana dalam menyelesaikan masalah


5.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

 • Adil, bukan berarti sama
 • Suka bekerja keras
 • Menghormati kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain
 • Menganggap bangsa lain sederajat

sumber : https://bse.belajar.kemdikbud.go.id/